SoGeCash Net

 
Welcome to SoGeCash Net!

На 15 януари 2019 г. „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.
Договорът за придобиване ще осигури предоставяне на същите висококачествени услуги. В хода на интеграцията ще имаме възможност да въвеждаме нови продукти с допълнителни ползи и добавена стойност за Вас. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обръщате към Вашия Мениджър „Корпоративни клиенти“.
Please enter your user name and password:
User ID
PIN

Log in via Electronic Signature

© 2014, Societe Generale Expressbank. All rights reserved.